OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

Prezeraním našej webovej stránky, registráciou, zaslaním objednávky a prihlásením k odberu noviniek umožňujete spoločnosti Beleco, s.r.o. so sídlom Rubínová 46, 831 52 Bratislava,  zapísanej v OR OS Bratislava I. , Odd. Sro., vložka číslo: 87654/B využívať vaše osobné údaje. Na tejto stránke vás v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) chceme informovať o tom, aké informácie a z akého dôvodu o vás zhromažďujeme a tiež akým spôsobom ich využívame.

Osoba poverená pre ochranu osobných údajov je Jana Rak, ktorú môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@couleurcaramel.sk

Účel spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť Beleco, s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Beleco, s.r.o., (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právny základ spracúvania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Beleco, s.r.o., Rubínová 46, 831 52 Bratislava, IČO: 47 042 575, DIČ: 2023711393, IČ DPH: SK2023711393, Zapísaná: OR OS Bratislava I. , Odd. Sro., vložka číslo: 87654/B

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

Účel spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť Beleco, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Beleco, s.r.o..

Právny základ spracúvania.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Beleco, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Beleco, s.r.o..

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

CPAC s. r. o. Prokopova 15, Bratislava-Petržalka, IČO 44375000

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Účel spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť Beleco, s.r.o. spracúva na účely doručenia tovaru v mene zákazníka cez e-shop jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právny základ spracúvania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Slovak Parcel Servis s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

INTIME, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 342 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

Účel spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť Beleco, s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právny základ spracúvania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika 

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Beleco, s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

  •          prístup k osobným údajom (článok 15),

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

  •          opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
  •          výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),

o    zverejnené OU,

o    nepotrebné OU,

o    nezákonne spracúvané OU,

o    OU spracúvané naúčely priameho marketingu,

o    OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,

o    toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:

  •    pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  •   spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
  •          obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),

o    počas opravy nesprávnych údajov,

o    počas overenia, či pri spracúvanípri výkone verejnej moci alebona základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,

o    ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,

o    ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

  •          prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)

o    pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebozmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,

o    toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  •          namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),

o    pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,

o    výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

o    oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,

o    pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

 

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.